Образование и наука

Текстове за образователни, научни и академични цели

Образовани и наука

РЕДАКТОРИТЕ БГ предлага корекция, редакция и превод на текстове за образователни, научни и академични цели.

ВИСОКИТЕ изисквания към този вид текстове за оригинален принос, познаване на теорията, разсъждение и анализ не омаловажават значението на формално-езиковите характеристики на съдържанието.

УСПЕШЕН е този текст, който илюстрира едновременно компетентността на автора по съответната тема и неговата прецизност на равнището на езика и оформлението. Изследователският усет и добрата теоретична подготовка „олекват“, ако писмената работа показва непознаване на изискванията за форматиране, за стилова и лексикална уместност или пък съдържа граматични, правописни и/или пунктуационни грешки.

РЕДАКТОРИТЕ БГ работи с текстовете за образователни, научни и академични цели, като прилага най-актуалните правила за текстово оформление, пунктуация и правопис. С нас можете да бъдете спокойни, че писмената Ви работа ще бъде коригирана и/или редактирана, като запази напълно авторовата мисъл и оригиналност.

ЗА СТУДЕНТИ

Следването във висше учебно заведение е свързано със задължително изискване за създаване на текст: курсови и дипломни работи, есета, доклади, реферати, писмени презентации и др. Въз основа на писмената си работа студентът получава оценка не само за своите знания и ниво на подготвеност, но и за писмената си култура. Никой не би искал да получи по-ниска оценка заради лесно поправими, но подценени пропуски в езика или оформлението.

Изложението трябва да отговаря едновременно няколко критерия: за последователност, аргументираност, стилова уместност, подходящи изразни средства, цитиране на източници и не на последно място – правопис и пунктуация, които следват актуалната книжовноезикова норма.

Естествено, повечето хора знаят, че трябва да прочетат поне още веднъж вече готовия текст, но дали това е достатъчно?

Тъй като студентите имат различна профилирана подготовка, много от тях изпитват затруднения сами да коригират или редактират текстовете си.

Професионалният прочит на вече готовия текст гарантира отстраняване на езиковите несъвършенства и осигурява спокойствие за добре свършена работа!

ЗА ДОКТОРАНТИ, ПРЕПОДАВАТЕЛИ И НАУЧНИ РАБОТНИЦИ

Научното, както и академичното израстване е дълъг и трудоемък процес, свързан със създаването на различни по обем и сложност текстове – дисертационни трудове за придобиване на образователна и научна степен „доктор“ и научна степен „доктор на науките“; научни публикации в списания с импакт фактор и специализирани международни издания; монографии, студии, изследвания и др.

Естествено е нивото на подготовка на хората, занимаващи се с наука, да превъзхожда многократно средното, но това едва ли е еднакво приложимо за всички специалисти и по отношение на езиковата им компетентност. Предвид различната си специализация хората на науката имат различни приоритети в развитието си, които не е задължително да включват следене на последните промени в книжовноезиковата норма.

Платформата РЕДАКТОРИТЕ БГ предлага корекция и редакция (задължително с опция за проследяване на промените Track changes) като финален елемент от подготовката за публикуване/представяне на готовия научен текст.

За контакт

„Редакторите БГ“ ЕООД
📞: (+359) 0887 973 436
📧: redaktoritebg @ gmail.com

Последвайте ни