Литературна консултация

Основната разлика между аматьора и професионалиста е, че за първия егото е по-голямо от текста.  

Джон Труби, сценариен консултант

ЛИТЕРАТУРНАТА КОНСУЛТАЦИЯ е неделима част от процеса на създаване на една книга. Независимо дали сте начинаещ писател и това е първото Ви произведение, имате издадена книга, или вече сте утвърден автор, страничният професионален поглед ще Ви даде спокойствие преди срещата с многобройните Ви читатели.

ЛИТЕРАТУРНИЯТ КОНСУЛТАНТ е Вашият доверен партньор, който ще Ви посочи слабите места и/или грешките, дължащи се на Вашата неопитност, незнание или прекалена близост до текста, и същевременно ще Ви предложи решения за тяхното отстраняване.

СЪВМЕСТНАТА РАБОТА с професионален консултант е важен предварителен етап, който ще Ви спести време и излишни усилия за многократно пренаписване или доработка на части или дори на целия текст. Преминавайки през него, Вие ще имате увереността, че разполагате с ръкопис, който е напълно готов за финалните етапи на редакция и корекция.

ЛИТЕРАТУРНАТА КОНСУЛТАЦИЯ е насочена към следните аспекти на текста:

 • Жанрови и композиционни особености; обем – определяне на основни параметри и изисквания на жанра; композиционни характеристики (линейни, реверсивни и кръгови структури); формални изисквания и съвременни подходи към обема.
 • Сюжет; сюжетни линии – изграждане и управление на една или повече сюжетни линии, преплитане и противопоставяне.
 • Структура – вътрешно делене на текста на смислово завършени цялости и тяхната роля в постигането на вътрешно единно и четивно произведение:
 • изграждане на сцена – композиционни специфики и относителна самостойност,
 • последователност на сцени – поредност и роля в изграждането на сюжета,
 • редуване на сцени – честотност и място в общата композиционна структура.
 • Времеви и логически връзки – достоверност на разказа; проверка за наличие на разминавания или противоречия в изграждането на темпоралната линия; отстраняване на логически несъответствия.
 • Характеристика и психологическо изграждане на героите – портретна и речева характеристика, психологическа обоснованост на действията и поведението.
 • Диалог – постигане на уникален глас на различните персонажи; похвати на изграждане, съотносимост спрямо общия обем.
 • Език и стил – умение за използване на стиловото многообразие на езика; търсен и постигнат ефект при употребата на различни езикови и стилистични похвати; влияние върху цялостното звучене на текста.

ПРОЦЕСЪТ

Литературната консултация включва следните етапи:

 • ПРЕДВАРИТЕЛЕН

След като се свържете с нас и заявите желание да ползвате услугата „Литературна консултация“, ще Ви помолим да ни изпратите пълния обем на текста или относително самостойна част от него в зависимост от жанровата му специфика (препоръчителният минимален обем е 15 – 25 страници или един разказ/една новела). Това ще позволи на литературния консултант да добие сравнително обективна представа за Вашия стил на писане, както и за вида и естеството на допусканите грешки и слабости.

След това ще Ви запознаем с различните варианти на услугата, като целта е заедно да изберем най-подходящия за Вас, отчитайки Вашата нагласа и очаквания.

Литературната консултация може да се проведе под формата на:

 • бележки, препоръки и коментари, които консултантът нанася директно в текста, вкл. зачеркване, оцветяване, подчертаване и други средства, предварително уточнени с клиента;
 • разговор(и) на живо, по телефона или чрез друг, удобен и за двете страни, комуникационен канал (WhatsApp, Viber, Messenger, Zoom и др.);
 • комбинация от двете – бележки, препоръки и коментари в текста, придружени от разяснителни разговори.

В предварителния етап ще изясним също така дали желаете да бъде изготвена рецензия – оценка на художествената стойност на творбата, която включва сбит анализ на нейните достойнства и недостатъци, подредени по категории. 

Преди да започнем същинската работа по текста, ще уточним цената на услугата (на база стандартна страница, астрономически час или комбинация от двете), както и приблизителния срок на изпълнение.

 • СЪЩИНСКИ

Независимо под каква форма се провежда литературната консултация, тя изисква определено време, което в общия случай е свързано с:

 • изчитане на текста – зависи от обема (до и над 100 стр.) и се заплаща на база стандартна страница;
 • писане на бележки и коментари: в самия файл, за да послужат на автора впоследствие при преработката на текста; или като елемент от подготовката на консултанта за планираните разговори – заплаща се на база стандартна страница в зависимост от обема (до и над 100 стр.);
 • уточняване на въпроси от различно естество, възникнали в хода на работата.

Рецензията (когато е поръчано изготвянето на такава) може да бъде с различен обем и с различна степен на детайлност по отношение на отделните аспекти на съдържанието, което се уточнява на предварителния етап – заплаща се на база стандартна страница в зависимост от обема (до и над 100 стр.).

Устните разговори се заплащат на база 1 астрономически час, като честотата и времето на провеждане се договарят в предварителния етап и подлежат на промяна в хода на взаимодействието.

Поради специфичното естество на услугата, която стъпва върху абстрактната и често трудна за разбиране от неспециалисти литературна теория, литературният консултант се старае да поднася информацията на достъпен език и е на разположение – включително след края на консултацията –  да поясни използван термин или препоръчан похват за подобряване на съдържанието.

Елемент от литературната консултация може да бъде и препоръчването на определени книги – художествени или в областта на литературната теория, които да помогнат на автора да повиши своята литературна култура и така да подобри писателските си умения.

 • ЗАКЛЮЧИТЕЛЕН

На този етап се уверяваме, че сме изпълнили всички елементи на договореното с клиента: литературният консултант е предал текста с нанесени в него бележки, препоръки и коментари за подобряване на съдържанието в различните му аспекти, направени са нужните уточнения и/или са проведени съответните разговори.

Възложителят от своя страна изпълнява ангажимента си да заплати получената услуга.

КАКВО НЕ ПРАВИМ?

 • Не изискваме да се съобразите с направените бележки и препоръки – авторът сте Вие и преценката как искате да изглежда творбата Ви е изцяло Ваша.
 • Не даваме оценка за комерсиалната стойност на текста – ние можем само да Ви помогнем Вашето произведение да стане по-добро.
 • Не пишем текст вместо Вас – уважаваме Вашия труд и вярваме, че в творбата Ви трябва да се чува Вашият глас.

За контакт

„Редакторите БГ“ ЕООД
📞: (+359) 0887 973 436
📧: redaktoritebg @ gmail.com

Последвайте ни