ОБЩИ УСЛОВИЯ

ОБЩИ УСЛОВИЯ
ЗА ПРЕДОСТАВЯНЕ НА УСЛУГИ ОТ
„РЕДАКТОРИТЕ БГ“ ЕООД

І. ПРЕДМЕТ НА НАСТОЯЩИТЕ ОБЩИ УСЛОВИЯ

Чл. 1. (1) Настоящите Общи условия уреждат предоставянето от страна на „Редакторите БГ“ ЕООД („Ние“) на една или повече услуги, предвидени в член 2, на клиенти.
(2) „Клиент“ по смисъла на настоящите Общи условия е всяко лице, което ни възлага поръчка за изпълнение на една или повече от услугите, предвидени в член 2.

Чл. 2. Услугите, извършвани от нас, са:
1. Корекция;
2. Редакция;
3. Превод от/на български език;
4. Литературна консултация.

II. СРОКОВЕ, ВЪЗНАГРАЖДЕНИЯ И ПЛАЩАНЕ

Чл. 3. (1) Запитване/заявка за услуга може да бъде отправено чрез формата за запитване/заявка на сайта www.redaktoritebg.com, по електронна поща, по телефон или посредством друг вид комуникация.
(2) Конкретният вид услуга, срокът за изпълнението ѝ, ориентировъчният ѝ прогнозен обем, възнаграждението за нея и определените от Клиента нейни параметри се уговарят между  Нас и Клиента по електронна поща, по телефон или посредством друг вид комуникация и се записват в поръчка по образец.
(3) Една поръчка се счита за възложена, след като реквизитите по ал. 2 от този член бъдат уточнени и страните недвусмислено заявят съгласието си с тях в писмена форма по един от следните начини: чрез сключване на писмен договор или по електронна поща.
(4) При липса на посочени от Клиента параметри и изисквания, за приложими се считат обичайните в практиката.

Чл. 4. (1) Ако между нас и Клиента не е уговорено друго в писмена или устна форма, плащането за възложените услуги се извършва както следва:
1. Авансово предплащане в размер на 50 % – най-късно в срок от 1 (един) работен ден от момента на възлагане на поръчка по смисъла на чл. 3, ал. 3 от настоящите Общи условия.
2. Окончателно плащане в размер на оставащите 50 % – в срок от 5 (пет) работни дни от деня на предаване на готовия материал.
3. При поръчки с поетапно изпълнение и предаване на части от материала – плащане за съответната част в срок от 5 (пет) работни дни от предаването ѝ.
(2) Всички плащания за извършената/ите услуга/и се извършват по банков път по указана от нас банкова сметка срещу насрещен финансов документ или с наложен платеж по куриер.

ІIІ. ПРАВА И ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА СТРАНИТЕ

Чл. 5. Клиентът има право:
1. Да получи качествено изпълнение в уговорения срок;
2. Да поиска поправка на предоставения от нас текст в срок от 7 (седем) работни дни, считано от деня на предаването на материала/ите, предмет на конкретната услуга/и. Поправка може да бъде претендирана само при наличие на съществени недостатъци в предоставената услуга и/или при съществено отклонение от зададените от Клиента параметри и/или изисквания.

Чл. 6. Клиентът е длъжен:
1. Да зададе конкретно и недвусмислено параметрите на исканата услуга/и, когато възлага поръчка за услуга/и по чл. 2, т. 3;
2. Да ни запознае предварително с всички свои изисквания по отношение на услугата/ите;
3. Да заплати в срок дължимото възнаграждение по реда на Раздел II.

Чл. 7. Ние имаме право:
1. Да изискаме от Клиента изисквания и параметри за поръчката, всякаква приложима информация, референтни и/или помощни материали, които имат отношение към поръчката и които Клиентът счита за уместни;
2. Да получим в срок и изцяло дължимото ни за извършената/ите услуга/и възнаграждение.

Чл. 8. Ние сме длъжни:
1. Да изпълним услугата/ите качествено, в срок и в съответствие с параметрите и изискванията, зададени от Клиента.
2. Да пазим в поверителност и да обработваме в съответствие със закона всякаква поверителна и/или лична информация на Клиента.

IV. ОТКЛОНЕНИЯ В ИЗПЪЛНЕНИЕТО НА ПОРЪЧКАТА

Чл. 9. (1) В случай че по време на изпълнението на услугата/ите от нас Клиентът отмени поръчката, Клиентът ни дължи уговореното заплащане за частта от работата, извършена до момента на уведомяването ни за отмяната.
(2) Ако по време на изпълнението на услугата/ите от нас Клиентът измени параметрите и/или изискванията си по нея/тях по начин, който прави извършената до този момент работа неизползваема за Клиента, Клиентът ни дължи уговореното плащане за работата, изпълнена до момента на уведомяването за промяната в параметрите и/или изискванията;

Чл. 10. (1) Отклонения от точното изпълнение на поръчката се установяват на базата на зададените от Клиента изисквания и параметри.
(2) Съществено отклонение от точното изпълнение е налице, когато материалът, резултат от предоставената услуга, обективно не може да бъде използван от Клиента по предназначение.
(3) При наличие на съществено отклонение от точното изпълнение Клиентът се обръща към нас с искане за отстраняване на отклонението в срок от 7 (седем) работни дни от предаването на материала, предмет на конкретната услуга. Липсата на уведомление за съществено отклонение от точното изпълнение в 7-дневния срок по предходното изречение се счита за приемане на материала без забележки. Ние не носим отговорност, ако не бъде спазен посоченият в тази алинея 7-дневен срок или отстраняването на отклоненията бъде възложено на трето лице.
(4) Ние имаме право да откажем да извършим поправки в предадения материал, ако последният отговаря на изискванията и параметрите, зададени от Клиента.

V. ЗАКЛЮЧИТЕЛНА РАЗПОРЕДБА

Чл. 11. За неуредените в тези Общи условия случаи се прилага законодателството на Република България.

За контакт

„Редакторите БГ“ ЕООД
📞: (+359) 0887 973 436
📧: redaktoritebg @ gmail.com

Последвайте ни